Търговия на едро с лекарства

 • НОВУС ТРЕЙДИНГ ЕООД притежава лиценз за търговия на едро с лекарства на територията на България и Европейския съюз и GDP.

Търговия на едро с медицински изделия

 • НОВУС ЕООД притежава лиценз за търговия на едро с медицински изделия на територията на България и Европейския съюз

Регистрация на лекарства и медицински изделия

 • Всички стъпки от процедурите по регистрация на лекарства: Централизирани процедури (CP), Процедури по взаимно признаване (MRP), Децентрализирани процедури (DCP), Национални процедури (NP)
 • Всички стъпки от промените в регистрацията на лекарства – тип I и тип II по всички видове регистрация
 • Прехвърляне права на ПРУ
 • Конвертиране на non-CTD формат в CTD лекарствен регистрационен формат
 • Конвертиране на CTD формат в e-CTD формат
 • Превод на Кратка характеристика на продукта, Листовка за потребителя, опаковки, (от английски и френски на български)
 • Изготвяне на макети на опаковки на лекарства (съгласно националните изисквания на ИАЛ)
 • Етикетиране
 • Изготвяне на Брайл обозначения на опаковката (придружени от Сертификат от Съюза на слепите в България)
 • Тест за четимост на Листовката за потребителя, съгласно Националната регистрационна процедура
 • Одобрение на Обучителни материали за медицински специалисти и за пациенти пред ИАЛ (вкл. разпространението им)
 • Местно контактно лице за Процедури по взаимно признаване
 • Представителство пред Българската Изпълнителна Агенция по лекарствата (ИАЛ)
 • Пускане на пазара на медицински изделия (анонсиране или регистриране пред ИАЛ, етикетиране и изработка на информация за потребителя)
 • Получаване сертификат за CE марка чрез ИАЛ
 • Регистриране на медицински изделия в електронния регистър на медицински изделия към ИАЛ

Регистрация на цена на лекарства

 • Всички стъпки от регистрацията на цена на лекарствен продукт и нейното поддържане пред НСЦРЛП (пределна или цена за Приложенията на ПЛС)
 • Всички стъпки от промяната на обстоятелства към регистрирана цена на лекарствен продукт и заличаването и
 • Консултации по отношение на Общата ценова политика
 • Рефериране на цените на лекарствата в ЕИП
 • Подаване на 6/12 месечните декларации за цените на лекарствата пред НСЦПРЛ

Реимбурсиране на лекарства и медицински изделия

 • Всички стъпки от включването на лекарства в ПЛС
 • Всички стъпки от промяна на обстоятелства и заличаването на регистрирани в ПЛС продукти
 • Обща политика на реимбурсиране
 • Оптимиране на реимбурсния статус
 • Представителство пред НЗОК

Маркетинг, промоции на лекарства и медицински изделия

 • Всички етапи на маркетинг – стратегия, бюджет, проучвания, Advisory board
 • Промоции на лекарства и медицински изделия

Реклама на лекарства и медицински изделия

 • Изготвяне на цялостна рекламна стратегия (насочена към специалисти, насочена към населението)
 • Бюджетиране
 • PR и медийни кампании
 • Представителство през ИАЛ по отношение на разрешения и анонсиране на реклама на лекарствен продукт

Лекарствени проучвания

Предрегистрационни проучвания

 • Прозрачен бюджет от подаването на документите за регистрация до пускането на лекарството на пазара
 • Пазарни принципи, тенденции на пазара
 • Обем на пазара (базирано на IMS Health данни)
 • Конкуренция
 • Ценова политика (предложения за успешно ценово позициониране)

Пострегистрационни проучвания

 • Конкуренция
 • Ценова политика (предложения за успешно ценово позициониране)
 • Тенденции на пазара (базирано на IMS Health данни)

Патентни права на лекарства

 • Пълен патентен статус на лекарства (експертни доклади)
 • Патентно представителство – възражения и регистрация на търговска марка
 • Консултации по отношение на Допълнителната Патентна Защита (SPC)
 • Представителство пред Българското Патентно Ведомство (БПВ)

Лекарствена безопасност

 • Консултация по отношение на изграждането на цялостна система за лекарствена безопасност на ПРУ
 • Експертни доклади
 • Подаване на Периодични доклади за лекарствена безопасност и промени в цикъла на подаването им (PSUR)
 • Наето QPPV, deputy QPPV (включително електронно подаване на AE/SAE през ev-web)
 • Одитиране на системи за лекарствена безопасност
 • Местно контактно лице за лекарствена безопасност пред ИАЛ

Представителство пред Българските институции

 • Представителство пред МЗ, НЗОК, НСЦРЛП (преговори, директно договаряне и други)
 • Представителство пред болници по отношение на тръжни процедури
 • Представителство пред Български браншови организации

Други

 • Пълният процес на издаване на медицински периодики
 • Пълният процес на организиране на медицински мероприятия
 • Превод на медицинска специализирана литература от лекари/фармацевти
 • Консултиране на пълния процес на придобиване на лиценз за търговия на едро с лекарства и медицински изделия